Šváb, Zima a partneři

je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze 2. Advokáti kanceláře poskytují právní služby zejména v oblasti obchodního práva, práva společností a občanského práva.

Aktuality a důležité informace:

Třinecké železárny a. s.

Dne 26. 9. 2019 nám bylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, kterým tento potvrdil, že doplatek na protiplnění za akcie společnosti Třinecké železárny činí 469 Kč. Pokud toto usnesení bylo současně doručeno protistraně (Moravia Steel a. s.), vzniká jí podle § 183 odst. 3 bývalého obchodního zákoníku povinnost uhradit tento doplatek bývalým akcionářům. Pokud se Vám Moravia Steel neozve se žádostí o sdělení bankovního spojení nebo pokud bude výslovně odmítat úhradu, bude nutné doplatek vymáhat. Rovněž nelze vyloučit, že bude prodáno dovolání buď společností Moravia Steel a. s. nebo některými navrhovateli, které nezastupuji. V případě, kdyby Nejvyšší soud řádu více měsíců rozhodnutí Vrchního soudu zrušil, nastoupila by povinnost vyplacené částky vrátit. 

Pražská plynárenská

(12. 9. 2019) V uvedené věci bylo protistranou podáno odvolání.

Třinecké železárny a. s.

(12. 9. 2019) Dne 11. 9. 2019 Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zvýšeno přiměřené protiplnění vytěsněným akcionářům společnosti Třinecké železárny a. s. z částky 1.815 Kč na částku 2.284 Kč. Rozhodnutí nabude právní moci doručením písemného vyhotovení. Nelze vyloučit, že bude podáno některým z účastníků dovolání.

Spolana a. s.

(6. 9. 2019) Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutím čj. 27 Cdo 5313/2017 - 233 naše stanovisko o tom, že pro projednání otázky správné výše protiplnění pro menšinové akcionáře českých společností je dána pravomoc českých soudů, bez ohledu na to, že hlavní akcionář má sídlo v cizině.

Třinecké železárny a. s.

(4. 9. 2019) Ve věci proběhlo jednání dne 4. 5. 2019 na němž Vrchní soud v Olomouci sdělil, že jeho rozhodnutí ve věci bude vyhlášeno dne 12. 9. 2019.

Pražská plynárenská a. s.

(27.5.2019) Městský soud v Praze zvýšil protiplnění poskytnuté v důsledku realizace práva výkupu menšinovým akcionářům. Rozhodnutí není dosud v právní moci.

CETIN a. s. (Česká telekomunikační infrastruktura)

(11. 4. 2019) Městský soud  v Praze ustanovnil nového znalce pro přezkoumání výše vypořádání poskytnutého hlavním akcionářem ze skupiny PPF. Je jím znalecký ústav CD Rating, s. r. o. z Brna.

ArcelorMittal Ostrava

(6. 3. 2019) Je pravděpodobné, že protistrana podala dovolání, které nám ale zatím nebylo doručeno. Soudní spis je ale v současné době na ministerstvu spravedlnosti, protože někdo podal stížnost na dobu trvání soudního řízení. Pokoušíme se zajistit nahlédnutí do tohoto spisu, abychom zjistili stav a případně i šance dovolání. Výzvu k úhradě doplatku protiplnění podle počtu kusů akcií za všechny mnou zastupované akcionáře jsem již učinil. Zatím ale nemáme stále reakci Arceloru ani jejich právních zástupců. Připravujeme žalobu na plnění (zaplacení), ale ta by nebyla podávána hromadně, ale po skupinkách, protože jsou s ní spojeny určité náklady a ne každý do toho bude chtít jít hned z počátku. Ještě ale diskutujeme některé body s největšími klienty. Prosím o připravení si dokladu o tom, jaký počet kusů jste v době vytěsnění vlastnili.

Třinecké železárny a. s.

Podle serveru justice.cz bylo podáno několika subjekty odvolání do rozhodnutí soudu prvního stupně. Zatím nám nebylo doručeno. I když jsme sami odvolání nepodávali, jsme ze zákona účastníky odvolacího řízení, v němž můžeme vznášet příipomínky a argumenty a navrhovat důkazy.

ArcelorMittal Ostrava

Dne 23. 10. 2018 nám bylo doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci čj. 8 Cmo 236/2016-5161, kterým bylo v podstatných částech potvrzeno rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě čj. 41 Cm 74/2010-4280. Je tedy pravomocně potvrzeno, že správná výše protiplnění není 4.000 Kč na akcii, ale 4.743 Kč na akcii. Jde o rozhodnutí určující, z něhož ještě nevyplývá přímo povinnost uhradit jednotlivým akcionářům konkrétní částky doplatků, nicméně není vyloučena dobrovolná úhrada. Na druhé straně je však možné, že hlavní akcionář podá dovolání. Právní zástupce žalované strany přislíbil sdělit stanovisko po prostudování rozhodnutí jeho klientem, tj. společností ArcelorMittal Holdings AG. Pokud by nebyly doplatky uhrazeny dobrovolně, nezbude než podat žalobu (žaloby) na plnění, tj. na úhradu konkrétního doplatku podle počtu akcií a dále na úrok z prodlení, a to v obecné promlčecí lhůtě. S těmito žalobami je ovšem spojen soudní poplatek ve výši 5 % částky konkrétního doplatku a náklady právního zastoupení. O výsledku stanovisku hlavního akcionáře Vás budeme informovat. Pokud toto stanovisko bude negativní, bude třeba připravit kroky k vymáhání doplatků, a to zhruba v polovině listopadu (tj. nejprve výzva k úhradě a poté žaloba či platební rozkaz).  

ArcelorMittal Ostrava a. s.

Dne 19. 9. 2018 potvrdil Vrchní soud v Olomouci ve výroku o určení výše protiplnění a ve výrocích o nákladech řízení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z roku 2015. Výši protiplnění byla zvýšena z částky 4.000 Kč na částku 4.743 Kč. Jakmile nabude rozhodnutí právní moci (tj. poté, co všechny strany obdrží jeho písemné vyhotovení), bude možné vyzvat žalovanou stranu k úhradě doplatku podle vzorce: 743 Kč x počet akcií plus úrok z prodlení. Pokud ArcelorMittal neuhradí dobrovolně, je možnost podat návrh na vydání platebního rozkazu.

Třinecké železárny a. s.

(29. 8. 2018) Dnes jsme obdrželi rozhodnutí, jímž Krajský soud v Ostravě rozhodl o zvýšení protiplnění za akcie odňaté menšinovým akcionářům, a to na částku 2.284,- Kč (z původně vyplácených 1.815,- Kč) a přiznal jim náklady řízení. Předpokládáme, že se někteří žalobci, případně žalované společnosti odvolají. Na odvolání je 15 dnů. Po konzultaci s některými klienty sami vlastní odvolání nezvažujeme.

Severomoravská plynárenská a. s. /innogy

(17. červenec 2018) Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým tento zvýšil výši protiplnění za akcie menšinových akcionářů Severomoravské plynárenské na částku 6.550 Kč, tj. zvýšení o 1.249 Kč na akcii (viz rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 8 Cmo 35/2018). Toto rozhodnutí není v právní moci.

Arcelor Mittal

Vrchní soud v Olomouci, nařídil jednání o odvolání stran na den 19. 9. 2018 v 8:30 hodin. Zjištujeme, zda dojde k výslechu některého ze znalců.

Severočeské doly a. s.

Krajský soud v Ústí nad Labem přesunul jed

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz