Šváb, Zima a partneři

je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze 2. Advokáti kanceláře poskytují právní služby zejména v oblasti obchodního práva, práva společností a občanského práva.

Aktuality a důležité informace:

Nové rozhodnutí Ústavního soudu

Dne 25. 1. 2017 vyhlásil Ústavní soud nález týkající se nákladů řízení ve věcech vytěsňování menšinových akcionářů, přičemž dal zapravdu naší ústavní stížnosti. V nálezu mj. vyslovil, že určení úspěchu ve věci nemůže být ve specifickém kontextu projednávané věci provedeno mechanickým srovnáním počtu zamítavých a vyhovujících výroků a jejich „hodnoty“. Spravedlivé a nikoliv přepjatě formalistické řešení otázky náhrady nákladů řízení
v této věci naopak vyžaduje, aby byl zohledněn i kontext celé věci. Celý nález je ke stažený ze stránky nalus.usoud.cz pod sp. zn. II. ÚS 3070/14.

Různé

(6. 10. 2016) K dnešnímu dni evidujeme dva případy, kdy na základě určovacího rozhodnutí soudu o výši protiplnění na jednu akcii hlavní akcionáři dobrovolně doplatili plnění za všechny akcie klientů částku odpovídající výroku soudu x počet jejich akcií. Z toho v jednom případě i ohledně všech, tedy i nežalujících akcionářů.

MND

(září 2016) Soud nám sdělil, že uvažuje o ustanovení znaleckého ústavu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. S tímto jsme vyjádřili neosouhlas. Pokud by kdokoliv z klientů měl nějaké poznatky o činnosti tohoto ústavu, případně o vztazích ke skupině MND, prosíme o jejich sdělení. Děkuji.

Oceňování podniků v právní praxi.

Laskavostí nakladatelství C. H. Beck vyšla v září 2016 publikace P. Zimy: Oceňování podniků v právní praxi, kde jsou zohledněny dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru na hranicích práva a ekonomiky a uvedena řada soudních rozhodnutí tuzemských i zahraničních.

Třinecké železárny, a. s.

Dne 21. 3. 2016 jsme obdrželi usnesení soudu o ustanovení nového znalce ve věci, kterým ze znalecký ústav EQUITA Consulting s. r. o. se sídlem v Praze 1, Truhlářská 3. Pokud by měl některý z našich klientů nějaké informace o případné podjatosti tohoto znaleckého ústavu, prosíme o neprodlené sdělení takové informace.
Děkuji. Petr Zima.

MND

Dne 15. 2. 2016 proběhlo další ústní jednání ve věci stanovení přiměřeného vypořádání akcionářům Moravských naftových dolů, a. s., při němž byly provedeny výslechy znalců. Soud naznačil, že vzhledem k rozdílnosti výsledků ustanoví revizního znalce.

MND

Ve věci přezkoumá ní výše vypořádání se bude konat ústní jednání u Krajského soudu v Brně dne 15. 2. 2016 od 13:00 hodin. Na programu je výslech znalců.

Plzeňský Prazdroj

Ve věci odškodnění minoritních akcionářů vytěsněných ze společnosti Plzeňský Prazdroj Krajský soud v Plzni zvýšil původní protiplnění z částky 17.686 Kč na částku 21.256 Kč, tedy ve výši stanovené soudem ustanoveným znalcem. Jsme přesvědčeni, že znalec použil při konstrukci diskontní míry některé nesprávné postupy a přitážky, a proto jsme dne 29. 1. 2016 podali odvolání.

Ytong/Xella

(3. 11. 2015) Vrchní soud v Olomouci vyhověl našemu odvolání proti rozhodnutí KS v Brně a potvrdil, že nárok menšinových akcionářů na doplatek není prekludován i když nebyla hned z počátku řízení uvedena přesná výše nároku (sp zn. 5 Cmo 193/2015-810). Vrchní soud v Olomouci vycházel z dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 4252/2010. Hlavní akcionář podal do tohoto rozhodnutí dovolání

Třinecké železárny

Ve dnech 14. a 15. 10. 2015 proběhly u Krajského soudu v Ostravě výslechy znalců ze znaleckých ústavů Apelen Valuation a RSM Tacoma. Soud jednání odročil na neurčito a nyní se rozhodne, zda ustanoví revizního znalce, či bude postupovat jiným způsobem, poté, co mu budou sdělena vyjádření stran k obou výslechům.

MND

Ve věci přezkoumání výše vypořádání pro bývalé akcionáře Moravských naftových dolů a. s. bylo ústní jednání přesunuto na den 11. 11. 2015 na  13:15 hodin do čl. dv. 206/II. patro.

ArcelorMittal Ostrava

Krajský soud v Ostravě dne 17. 6. 2015 zvýšil protiplnění za akcii AMO z částky 4.000,- Kč na částku 4,743 Kč. Rozhodnutí není v právní moci, lze očekávat odvolání žalovaných.

Aktuální informace pro akcionáře Třineckých železáren:

Ústní jednání ve věci bylo přeloženo na den 14. a 15. října 2015 a bude se konat u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, a to v místnosti č. dv. 7 / přízemí budova A od 9:00, resp. od 10:00 hodin.

Věc: Třinecké železárny a. s.

(2. 2. 2015) Ve věci přezkumného řízení založila protistrana posudek znaleckého ústavu TACOMA a. s. (protiplnění ve výši 1.778 Kč/akcii) a jeden z menšinových akcionářů posudek znaleckého ústavu APELEN VALUATION s. r. o. (protiplnění 2.260 Kč/akcii).  Původní posudek NSG byl na částku 1.733 Kč/akcie). Soud nás vyzval k předložení otázek pro výslech těchto znalců, které dnešního dne odesíláme. Zejména se zaměřujeme na nekonzistentnost posudku TACOMA a na rozpory v tomto posudku.

 

 
CompHelp 2008 © www.comphelp.cz