Šváb, Zima a partneři

je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze 2. Advokáti kanceláře poskytují právní služby zejména v oblasti obchodního práva, práva společností a občanského práva.

Aktuality a důležité informace:

Třinecké železárny

Nové ústní jednání ve věci bylo nařízeno na den 29. 5. 2018 v 10:00 v budově Krajského soudu v Ostravě.

Dne 7. 12. 2017 proběhlo v budově Krajského soudu v Ostravě ústní jednání, na kterém byl vyslechnut znalec Equita Consulting a. s. ustanovený soudem. Soud jednání odročil za účelem zvážení potřeby dalších důkazů. Příští ústní jednání bude nařízeno pravděpodobně na konec února/začátek března 2018.

Cetin - přezkoumání výše protiplnění

Městský soud v Praze vyhověl našim návrhům ve věci sp. zn. 73 Cm 28/2016 a rozhodl o společném projednání s ostatními návrhy na přezkoumání. Dále rozhodl o tom, že není potřeba uvádět svou představu o výši protiplnění (věc může být projednána i bez toho) a dále že soudní poplatek bude vypočten až v průběhu řízení, co bude známa výše plnění.

Třinecké železárny - ústní jednání

Krajský soud v Ostravě oud nařídil ústní jednání ve věci na den 7. 12. 2017 v 9:00 v jednací síni v přízení č. dv. 7.

Úroky z prodlení

(20.  4. 2017) Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací potvrdil názor soudu první instance ohledně vzniku práva na úrok z prodlení s tím že úroky z prodlení náleží ode dne přechodu vlastnického práva k akciím, na hlavního akcionáře, resp. od předání listinných akcií.

Třinecké železárny - znalci stanovili hodnotu 1.985 Kč, resp. 2.284 Kč na jednu akcii

(20. 4. 2017) Do spisu Krajského soudu v Ostravě je založen posudek znaleckého ústavu Equita Consulting.

Z jeho závěru vyplývá, že znalec dospěl ke dvěma hodnotám přiměřenosti vypořádání. Na úrovni tržní hodnoty je výsledná částka 1.985 Kč/akcie, na úrovni spravedlivé hodnoty (fair value) byla zjištěna hodnota 2.284 Kč/akcie. Pro úplnost uvádíme, že hlavní akcionář poskytl původně 1.815 Kč/akcii.

Jednotlivosti posudku zatím zkoumáme, máme však za to, že soud by měl v každém případě aplikovat spravedlivou hodnotu.

 

Informace pro naše klienty - bývalé akcionáře společnosti Třinecké železárny a. s.

Krajskému soudu v Ostravě byl doručen nový znalecký posudek vypracovaný znaleckým ústavem Equita Consulting, ale soud ho dává jen k nahlédnutí ve spisovně v Ostravě. Zjišťujeme prostřednictvím kolegů z Ostravy výsledek i obsah. Jakmile tyto údaje budeme mít k dispozici, podáme informaci na těchto stránkách.

Další rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch menšinových akcionářů (věc ON-Semiconductor)

Ústavní soud odmítl stížnost hlavního akcionářem do rozhodnutí obecných soudů, kterým tyto přiznaly akcionářům nárok na úrok podle § 220p odst. 7 obch. zák. a na úrok z prodlení. Věc se týkala vytěsnění v souvislosti s převodem jmění podle § 220p obch. zák. Lze očekávat, že podobný přístup  bude zaujat i v souvislosti s právem výkupu.

Nové rozhodnutí Ústavního soudu

Dne 25. 1. 2017 vyhlásil Ústavní soud nález týkající se nákladů řízení ve věcech vytěsňování menšinových akcionářů, přičemž dal zapravdu naší ústavní stížnosti. V nálezu mj. vyslovil, že určení úspěchu ve věci nemůže být ve specifickém kontextu projednávané věci provedeno mechanickým srovnáním počtu zamítavých a vyhovujících výroků a jejich „hodnoty“. Spravedlivé a nikoliv přepjatě formalistické řešení otázky náhrady nákladů řízení
v této věci naopak vyžaduje, aby byl zohledněn i kontext celé věci. Celý nález je ke stažený ze stránky nalus.usoud.cz pod sp. zn. II. ÚS 3070/14.

Různé

(6. 10. 2016) K dnešnímu dni evidujeme dva případy, kdy na základě určovacího rozhodnutí soudu o výši protiplnění na jednu akcii hlavní akcionáři dobrovolně doplatili plnění za všechny akcie klientů částku odpovídající výroku soudu x počet jejich akcií. Z toho v jednom případě i ohledně všech, tedy i nežalujících akcionářů.

MND

(září 2016) Soud nám sdělil, že uvažuje o ustanovení znaleckého ústavu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. S tímto jsme vyjádřili nesouhlas. Pokud by kdokoliv z klientů měl nějaké poznatky o činnosti tohoto ústavu, případně o vztazích ke skupině MND, prosíme o jejich sdělení. Děkuji.

Oceňování podniků v právní praxi.

Laskavostí nakladatelství C. H. Beck vyšla v září 2016 publikace P. Zimy: Oceňování podniků v právní praxi, kde jsou zohledněny dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru na hranicích práva a ekonomiky a uvedena řada soudních rozhodnutí tuzemských i zahraničních.

Třinecké železárny, a. s.

Dne 21. 3. 2016 jsme obdrželi usnesení soudu o ustanovení nového znalce ve věci, kterým ze znalecký ústav EQUITA Consulting s. r. o. se sídlem v Praze 1, Truhlářská 3. Pokud by měl některý z našich klientů nějaké informace o případné podjatosti tohoto znaleckého ústavu, prosíme o neprodlené sdělení takové informace.
Děkuji. Petr Zima.

MND

Dne 15. 2. 2016 proběhlo další ústní jednání ve věci stanovení přiměřeného vypořádání akcionářům Moravských naftových dolů, a. s., při němž byly provedeny výslechy znalců. Soud naznačil, že vzhledem k rozdílnosti výsledků ustanoví revizního znalce.

MND

Ve věci přezkoumá ní výše vypořádání se bude konat ústní jednání u Krajského soudu v Brně dne 15. 2. 2016 od 13:00 hodin. Na programu je výslech znalců.

Plzeňský Prazdroj

Ve věci odškodnění minoritních akcionářů vytěsněných ze společnosti Plzeňský Prazdroj Krajský soud v Plzni zvýšil původní protiplnění z částky 17.686 Kč na částku 21.256 Kč, tedy ve výši stanovené soudem ustanoveným znalcem. Jsme přesvědčeni, že znalec použil při konstrukci diskontní míry některé nesprávné postupy a přitážky, a proto jsme dne 29. 1. 2016 podali odvolání.

Ytong/Xella

(3. 11. 2015) Vrchní soud v Olomouci vyhověl našemu odvolání proti rozhodnutí KS v Brně a potvrdil, že nárok menšinových akcionářů na doplatek není prekludován i když nebyla hned z počátku řízení uvedena přesná výše nároku (sp zn. 5 Cmo 193/2015-810). Vrchní soud v Olomouci vycházel z dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 4252/2010. Hlavní akcionář podal do tohoto rozhodnutí dovolání

Třinecké železárny

Ve dnech 14. a 15. 10. 2015 proběhly u Krajského soudu v Ostravě výslechy znalců ze znaleckých ústavů Apelen Valuation a RSM Tacoma. Soud jednání odročil na neurčito a nyní se rozhodne, zda ustanoví revizního znalce, či bude postupovat jiným způsobem, poté, co mu budou sdělena vyjádření stran k obou výslechům.

MND

Ve věci přezkoumání výše vypořádání pro bývalé akcionáře Moravských naftových dolů a. s. bylo ústní jednání přesunuto na den 11. 11. 2015 na  13:15 hodin do čl. dv. 206/II. patro.

ArcelorMittal Ostrava

Krajský soud v Ostravě dne 17. 6. 2015 zvýšil protiplnění za akcii AMO z částky 4.000,- Kč na částku 4,743 Kč. Rozhodnutí není v právní moci, lze očekávat odvolání žalovaných.

Aktuální informace pro akcionáře Třineckých železáren:

Ústní jednání ve věci bylo přeloženo na den 14. a 15. října 2015 a bude se konat u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, a to v místnosti č. dv. 7 / přízemí budova A od 9:00, resp. od 10:00 hodin.

Věc: Třinecké železárny a. s.

(2. 2. 2015) Ve věci přezkumného řízení založila protistrana posudek znaleckého ústavu TACOMA a. s. (protiplnění ve výši 1.778 Kč/akcii) a jeden z menšinových akcionářů posudek znaleckého ústavu APELEN VALUATION s. r. o. (protiplnění 2.260 Kč/akcii).  Původní posudek NSG byl na částku 1.733 Kč/akcie). Soud nás vyzval k předložení otázek pro výslech těchto znalců, které dnešního dne odesíláme. Zejména se zaměřujeme na nekonzistentnost posudku TACOMA a na rozpory v tomto posudku.

 

 
CompHelp 2008 © www.comphelp.cz