Šváb, Zima a partneři

je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze 2. Advokáti kanceláře poskytují právní služby zejména v oblasti obchodního práva, práva společností a občanského práva.

Aktuality a důležité informace:

ArcelorMittal Ostrava a. s.

Dne 19. 9. 2018 potvrdil Vrchní soud v Olomouci ve výroku o určení výše protiplnění a ve výrocích o nákladech řízení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z roku 2015. Výši protiplnění byla zvýšena z částky 4.000 Kč na částku 4.743 Kč. Jakmile nabude rozhodnutí právní moci (tj. poté, co všechny strany obdrží jeho písemné vyhotovení), bude možné vyzvat žalovanou stranu k úhradě doplatku podle vzorce: 743 Kč x počet akcií plus úrok z prodlení. Pokud ArcelorMittal neuhradí dobrovolně, je možnost podat návrh na vydání platebního rozkazu.

Třinecké železárny a. s.

(29. 8. 2018) Dnes jsme obdrželi rozhodnutí, jímž Krajský soud v Ostravě rozhodl o zvýšení protiplnění za akcie odňaté menšinovým akcionářům, a to na částku 2.284,- Kč (z původně vyplácených 1.815,- Kč) a přiznal jim náklady řízení. Předpokládáme, že se někteří žalobci, případně žalované společnosti odvolají. Na odvolání je 15 dnů. Po konzultaci s některými klienty sami vlastní odvolání nezvažujeme.

Severomoravská plynárenská a. s. /innogy

(17. červenec 2018) Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým tento zvýšil výši protiplnění za akcie menšinových akcionářů Severomoravské plynárenské na částku 6.550 Kč, tj. zvýšení o 1.249 Kč na akcii (viz rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 8 Cmo 35/2018). Toto rozhodnutí není v právní moci.

Arcelor Mittal

Vrchní soud v Olomouci, nařídil jednání o odvolání stran na den 19. 9. 2018 v 8:30 hodin. Zjištujeme, zda dojde k výslechu některého ze znalců.

Severočeské doly a. s.

Krajský soud v Ústí nad Labem přesunul jednání o přezkoumání výše protiplnění plánované na červen 2018 na listopad 2018.

Třinecké železárny

Krajský soud v Ostravě rozhodl o zvýšení protiplnění za akcie odňaté menšinovým akcionářům, a to na částku 2.284,- Kč (z původně vyplácených 1.815,- Kč). Očekáváme doručení písemného rozhodnutí v němž bude rozhodnuto i o nákladech řízení, během 1 - 2 měsíců.

Třinecké železárny

Krajský soud v Ostravě ukončil dokazování ve věci přezkoumání výše protiplnění, které poskytl hlavní akcionář Moravia Steel a. s. menšinovým akcionářům a odročil jednání za účelem vynesení rozhodnutí na den 8. 6. 2018. O výsledku budeme informovat zde.

Evropský soudní dvůr se zastal menšinových akcionářů

Dne 7. 3. 2018 vydal Evropský soudní dvůr v Lucemburku rozhodnutí, v němž v souladu s našimi názory definitivně potvrdil, že spory o přezkoumání výše protiplnění patří před soudy v sídle společnosti, jejíž akcie byly vyvlastněny. Tedy spory týkající se přezkoumání protiplnění při vytěsnění českých akcionářů patří před české soudy - viz rozhodnutí ve věci  C-560/16.

Nejvyšší soud vyhověl dovolání menšinových akcionářů ohledně nákladů řízení o neplatnost usnesení valné hromady

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 15. 2. 2018 ve věci sp. zn. 29 Cdo 4138/2016 vyslovil, že rozhodne-li soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové spolenosti tak, že tuto neplatnost nevysloví z důvodu upraveného v ustanovení § 131 odst. 3 písm. b) obch. zák. (, je při rozhodování o nákladech řízení zásadně
nutné vycházet z toho, že navrhovatel byl ve věci plně úspěšný (§ 142 odst. 1 o. s. .). V řízení jsme zastupovali navrhovatele.

CETIN

Na prvním jednání dne 1. 3. 2018 byly čteny žaloby a řešeny procesní věci. Do řízení přistoupí CETIN. Soud pošle protokol, kde uvede několik znaleckých ústavů, mezi kterými chce vybrat znalce pro ocenění.

 

Třinecké železárny

Nové ústní jednání ve věci bylo nařízeno na den 29. 5. 2018 v 10:00 v budově Krajského soudu v Ostravě.

Dne 7. 12. 2017 proběhlo v budově Krajského soudu v Ostravě ústní jednání, na kterém byl vyslechnut znalec Equita Consulting a. s. ustanovený soudem. Soud jednání odročil za účelem zvážení potřeby dalších důkazů. Příští ústní jednání bude nařízeno pravděpodobně na konec února/začátek března 2018.

Cetin - přezkoumání výše protiplnění

Městský soud v Praze vyhověl našim návrhům ve věci sp. zn. 73 Cm 28/2016 a rozhodl o společném projednání s ostatními návrhy na přezkoumání. Dále rozhodl o tom, že není potřeba uvádět svou představu o výši protiplnění (věc může být projednána i bez toho) a dále že soudní poplatek bude vypočten až v průběhu řízení, co bude známa výše plnění.

Třinecké železárny - ústní jednání

Krajský soud v Ostravě soud nařídil ústní jednání ve věci na den 7. 12. 2017 v 9:00 v jednací síni v přízení č. dv. 7.

Úroky z prodlení

(20.  4. 2017) Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací potvrdil názor soudu první instance ohledně vzniku práva na úrok z prodlení s tím že úroky z prodlení náleží ode dne přechodu vlastnického práva k akciím, na hlavního akcionáře, resp. od předání listinných akcií.

Třinecké železárny - znalci stanovili hodnotu 1.985 Kč, resp. 2.284 Kč na jednu akcii