JEDNACÍ ŘÁD

Preambule

Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem JUDr. Pavlem Švábem (dále jen „Rozhodce“) je hospodárné a efektivní vyřešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodce postupuje v řízení bez zbytečných průtahů a formalit. V rámci možností se vždy pokusí dovést oba účastníky k uzavření smíru.

Rozhodce vydal následující jednací řád (dále jen "Jednací řád"), jímž se bude řídit.

§ 1

Základní ustanovení

(1) Jednací řád rozhodčího řízení upravuje postup rozhodce a účastníků rozhodčího řízení ve věcech rozhodovaných rozhodcem. Ve smyslu § 19 odst. 1 zák.č. 216/1994 Sb. se na užití tohoto jednacího řádu dohodly strany rozhodčí smlouvy.

(2) Rozhodce rozhoduje majetkové spory, jestliže je jeho pravomoc pro daný spor založena platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (ust. § 2 a 3 zákona č. 216/1994.Sb.,o rozhodčím.řízení).

(3) Rozhodčí řízení vedené podle tohoto Jednacího řádu je zásadně neveřejné a jednoinstanční. Proti rozhodčímu nálezu není přípustný opravný prostředek.

§ 2

Rozhodce

(1) Spory podle tohoto Jednacího řádu rozhoduje rozhodce.

(2) Při výkonu funkce je rozhodce nezávislý a nemůže mít povahu zástupce kteréhokoli účastníka rozhodčího řízení. Rozhodce je při výkonu své funkce nezávislý a nestranný. O skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem své funkce je povinen zachovávat mlčenlivost, pokud nebyl této povinnosti zproštěn. Rozhodce mohou mlčenlivosti zprostit pouze strany.

(3) V případě, že rozhodce není schopen ze závažných důvodů tuto funkci vykonávat, tuto skutečnost oznámí účastníkům rozhodčího řízení bez zbytečného prodlení.

§ 3

Rozhodné právo

(1) Rozhodce postupuje v řízení přiměřeně podle občanského soudního řádu v těch otázkách, které specificky neřeší zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ani tento jednací řád či poplatkový řád.

(2) Rozhodce je oprávněn plně použít všech procesních institutů k maximální koncentraci a hospodárnosti řízení. Procesní lhůty podle občanského soudního řádu může rozhodce zkracovat na účelnou, nezbytně nutnou dobu trvání, přičemž vždy dbá na to, aby se oběma stranám dostalo prostoru pro jejich vyjádření a účasti na řízení.

(3) V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných norem práva České republiky. Rozhodce je také oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to účastníci sjednali v rozhodčí doložce, rozhodčí smlouvě či samostatně do zahájení řízení.

§ 4

Zastoupení

(1) Účastníci se mohou dát v řízení zastupovat zástupcem s plnou mocí. Účastník může být též zastoupen zákonným zástupcem.

(2) Pro zastoupení účastníků se přiměřeně užijí ustanovení občanského soudního řádu.

§ 5

Podmínky řízení

(1) Rozhodce nemůže ve věci jednat a vydat rozhodčí nález v případě, že ve stejné věci mezi stejnými účastníky již bylo zahájeno dříve jiné řízení, nebo bylo ve věci již dříve rozhodnuto.

(2) Nedodržení procesních pravidel ze strany rozhodce podle tohoto jednacího řádu je považováno za nedostatek podmínek řízení.

§ 6

Zahájení řízení

(1) Rozhodčí řízení je zahájeno podáním žaloby (na vydání rozhodčího nálezu) do sídla rozhodce. Doručení je nutné v písemné formě. Veškerá komunikace účastníka s rozhodcem musí být vedena v písemné formě.

 

(2) Žaloba musí obsahovat u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště účastníka, u právnické osoby obchodní jméno dle zápisu v obchodním nebo jiném státem uznaném rejstříku, identifikační číslo právnické osoby, statutárního zástupce, popř. jména fyzické osoby či názvu právnické osoby, které budou stranu zastupovat na základě plné moci, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává a musí z ní být patrno, čeho se žalobce domáhá. V žalobě musí být vyjádřena hodnota předmětu sporu. V pochybnostech o obsahu žaloby se rozhodce řídí dle daných náležitostí stanovené pro žalobu dle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

(3) V žalobách sestávajících z několika nároků musí být částka každého nároku stanovena samostatně a hodnota předmětu sporu se stanoví součtem hodnot všech uplatňovaných nároků. Žaloba se podává v počtu vyhotovení o jedno vyšším, než je počet účastníků.

(4) Jestliže rozhodce zjistí, že žaloba vykazuje vady podání zejména proto, že nebylo přihlédnuto k požadavkům uvedeným v odst. 3 a 4, vyzve žalobce, aby v přiměřené lhůtě odstranil zjištěné vady. Nejsou-li vady ani ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodce řízení zastaví.

(5) Ustanovení tohoto Jednacího řádu a zejména ustanovení o žalobě se přiměřeně použijí na vzájemný návrh formou námitky započtení a pro uplatnění vzájemného návrhu.

§ 7

Doručování

(1) Veškeré písemnosti doručuje rozhodce doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence.

(2) Technické pokyny k řešení otázek průběhu řízení mohou být účastníkům zasílány také elektronickou poštou nebo sdělovány telefonicky.

(3) Účastníkům se doručuje na adresy, které sami uvedli v souvislosti s rozhodčí smlouvou (rozhodčí doložkou), případně na ty adresy, které prokazatelně sdělili rozhodci. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky) změnili, jsou povinni tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně a rozhodci. U osob registrovaných ve veřejných rejstřících je možno doručovat i na adresy tam uvedené.

(4) Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítnul nebo se nedoručena vrátila rozhodci zpět. Účinek doručení zásilky nastává dnem, kdy se tato vrátí zpět odesílateli.

(5) Vrátí-li se rozhodci zpět zásilka, v níž byla adresátovi určena lhůta pro procesní úkon, považuje se dnem vrácení zásilky lhůta za uplynulou.

(6) Pokud účastníci v rozhodčí smlouvě, příp. v souvislosti s rozhodčí doložkou uvedou své elektronické adresy, je možné je předvolávat a ukládat jim povinnosti v řízení také prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodčí nález se vždy vydává v písemné podobě.

(7) Pokud mají strany sporu vlastním smluvním způsobem upraven způsob doručování písemností, řídí se rozhodce touto dohodou.

§ 8

Průběh v řízení

(1) Kdykoliv po zahájení řízení přezkoumá rozhodce svou pravomoc a splnění podmínek řízení. Pokud rozhodce nemá pravomoc nebo zjistí, že nejsou dány podmínky, za nichž lze ve věci jednat, řízení usnesením zastaví. Je-li pravomoc rozhodce k rozhodčímu řízení dána a jsou-li splněny podmínky řízení, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.

(2) Námitku nedostatku pravomoci rozhodce, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může žalovaný vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení.

(3) Rozhodce může žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí písemného stanoviska k žalobě. Pokud tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené rozhodcem, má se za to, že žalovaný nárok uznává. Rozhodce postupuje přiměřeně dle ust. § 114b o.s. ř.

(4) Rozhodčí řízení se koná v sídle rozhodce v Praze 2, Slezská 13, neurčí-li rozhodce jiné místo zejména s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.

(5) Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání na základě písemných podkladů předložených stranami. Nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ve věci ústní jednání. Předvolání k ústnímu jednání se doručuje stranám nejméně 5 pracovních dnů přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, a to způsobem uvedeným v ust. § 7 tohoto Řádu. Pokud se některá ze stran nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné omluvy, doručené rozhodci nejméně 2 dny přede dnem, kdy se má ústní jednání konat, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti.

(6) Rozhodčí řízení je vždy neveřejné.

(7) Rozhodčí řízení se koná a rozhodnutí se vydává v českém jazyce. Tlumočení do cizího jazyka lze zajistit na žádost a náklady některého z účastníků rozhodčího řízení. Rozhodci na žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností. Pro účely rozhodčího řízení se slovenský a český jazyk považují za rovnocenné.

§ 9 Dokazování

(1) Účastníci jsou povinni prokázat skutečnosti, které tvrdí a uvádějí jako za základ svých nároků nebo námitek. Rozhodce si může vyžádat, aby strany poskytly další důkazy. Může také podle svého uvážení stanovit provedení znaleckého posudku, vyslýchat znalce, svědky a strany, pokud se k němu dobrovolně dostaví. Může provádět i jiné důkazy, pokud jsou mu poskytnuty.

 

(2) Důkazy hodnotí rozhodce podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti s přihlédnutím k tomu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

 

§10

Rozhodnutí

(1) Ve věci samé rozhoduje rozhodce vždy rozhodčím nálezem (dále jen „nález“). Rozhodčí nález musí být podepsán rozhodcem a po nabytí právní moci i doložkou o nabytí právní moci.

 

(2) V jiných případech než ve věci samé je rozhodováno usnesením. Usnesení není nutné doručovat účastníkům do vlastních rukou. Usnesení je podepisováno rozhodcem.

(3) Rozhodčí nález je konečný a závazný; dnem doručení nabývá ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zák.č.216/1994 Sb. účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, je nález vykonatelný.

(4) Usnesení je vykonatelné okamžikem vydání.

(5) Rozhodnutí musí být rozhodcem vždy alespoň stručně odůvodněno.

(6) Odůvodnění nemusí být součástí rozhodnutí:

a) v případě smíru,

b) v případě, že žalovaný uzná žalobou uplatněný nárok buď výslovně nebo se má za to,že jej uznal,

c) v případě, že s tím účastníci výslovně souhlasí.

(7) I bez návrhu stran opraví nebo doplní rozhodce výrok v rozhodnutí, jestliže obsahuje zřejmou nesprávnost početního, gramatického, stylistického nebo podobného charakteru. Oprava či doplnění nesmí měnit věcnou podstatu výroku rozhodnutí.

(8) Jestliže se ve výroku nálezu ukládá povinnost k nějakému plnění, určí rozhodce současně lhůtu pro toto plnění.

§ 11

Náklady rozhodčího řízení

(1) Náklady účastníků řízení tvoří hotové výdaje účastníků, jejich zástupců, náklady na provedení důkazů a dále rozhodčího poplatek a zvláštní náklady rozhodce upravené poplatkovým řádem, včetně náhrady za daň z přidané hodnoty.

(2) Výše poplatků za rozhodčí řízení se řídí Poplatkovým řádem.

(3) Poplatkový řád je nedílnou součástí Jednacího řádu.

§ 12

Placení nákladů rozhodčího řízení

(1) Každý účastník si nese ve sporu sám své vlastní náklady, které mu vznikly, včetně odměny svého právního zástupce.

(2) Účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

(3) Měl-li účastník úspěch ve věci jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

(4) V případech zvlášť zřetele hodných může rozhodce náhradu nákladů zcela nebo z části nepřiznat.

Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 1.5.2008

 

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz