POPLATKOVÝ ŘÁD

Rozhodce JUDr. Pavla Švába

§ 1

Tento poplatkový řád upravuje poplatky a náklady vzniklé v rozhodčím řízení před rozhodcem vykonávaným JUDr. Pavlem Švábem dle jednacího řádu účinného ke dni 1.5.2008.

 

§ 2

Náklady rozhodčího řízení

1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:

a) rozhodčí poplatek,

b) zvláštní náklady,

c) vlastní výlohy účastníků.

2. Rozhodčí poplatek je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení rozhodcem.

3. Zvláštní náklady jsou náklady rozhodce spojené s konáním řízení mimo místo rozhodčího řízení (§ 4 Jednacího řádu) zejména cestovné, nocležné, apod.

4. Vlastními výlohami účastníků jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochrannou svých zájmů (cestovné, nocležné, právní zastoupení, apod.).

§ 3

Rozhodčí poplatek

Za projednávání sporu se vybírá rozhodčí poplatek ve výši stanovené podle hodnoty předmětu sporu tak, jak je uvedeno v § 8 tohoto řádu. Poplatek za rozhodčí řízení je povinen zaplatit žalobce při podání rozhodčí žaloby a žalovaný při podání vzájemné rozhodčí žaloby nebo námitky započtení.

§ 4

Vrácení rozhodčího poplatku

1. V případě, že strana vznese námitku nedostatku pravomoci, rozhodce pro rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení, které bude vyhověno, již uhrazený rozhodčí poplatek nevrací.

2. Vezme-li žalobce žalobu zpět dříve než rozhodce učinil první úkon ve věci samé, bude poplatek vrácen v rozsahu 50%. Za první úkon se považuje i zaslání žaloby žalovanému.

§ 5

Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě a námitce započtení

1. Při podání vzájemné žaloby je žalovaný povinen zaplatit rozhodčí poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnil žalobou hlavní.

2. Při uplatnění námitky započtení je žalovaný povinen zaplatit rozhodčí poplatek ve stejné výši, jako kdyby nárok námitkou uplatněný uplatnil samostatnou žalobou.

§ 6

Zvláštní náklady rozhodčího řízení

1. Zvláštní náklady rozhodčího řízení slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou hotové výdaje rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné, za znalce a tlumočníky. Ke krytí těchto nákladů jsou strany zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li ke vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat.

 

2. O vyrovnání zvláštních nákladů se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení, podle úspěchu ve věci.

 

§ 7

Úhrada a splatnost poplatků

1. Rozhodčí poplatek je splatný nejpozději při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. Doklad o zaplacení poplatku bude připojen k žalobě.

 

2. Rozhodčí poplatek se platí na bankovní účet rozhodce č. ú.: 51 4647071/0100, vedený u Komerční banky, a. s., případně v hotovosti v sídle rozhodce, nepřekračuje-li částku 5.000 Kč.

3. Platby poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou. Jako variabilní symbol musí být u každé platby rozhodčího poplatku uvedeno identifikační číslo nebo rodné číslo žalované strany (v případě více žalovaných pak té, která je v rozhodčí žalobě uvedena na prvém místě).

4. Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na bankovní účet uvedený v odstavci 2 (či převzetím hotovosti).

5. V případě nezaplacení poplatku spolu se žalobou, vyzve rozhodce žalobce k zaplacení poplatku v dodatečné lhůtě.

6. Pokud žalobce nezaplatí poplatek ani v dodatečné lhůtě, rozhodce řízení zastaví. Usnesení o zastavení se nedoručuje.

§ 8

Sazebník poplatků

1. Základem pro stanovení výše rozhodčího poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak.

2. Rozhodčí poplatek za podání žaloby činí 4 % ze základu poplatku, nejméně však 3 000,-- Kč.

3. Maximální výše rozhodčího poplatku činí 100 000,- Kč. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem rozhodčího poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ rozhodčího poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

4. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí rozhodčí poplatek 5 000,-- Kč.

5. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet, a to včetně příslušenství ke dni podání rozhodčí žaloby, vzájemné žaloby nebo námitky započtení, pokud je jeho výše vyčíslitelná.

6. Základ rozhodčího poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Vypočtený rozhodčí poplatek pak na celé desítky korun dolu.

7. Rozšíří-li se po podání rozhodčí žaloby, vzájemné žaloby nebo námitky započtení předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit rozhodčí poplatek.

8. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k poplatku vypočítaném dle odstavce 2. až 6. připočítává.

§ 9

Účinnost poplatkového řádu

Tento poplatkový řád a nabývá účinnosti dne 1.5.2008.

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz