NAŠI PRÁVNÍCI

 

JUDr. Pavel Šváb, advokát (psvab@svabzima.cz)

JUDr Pavel Šváb byl v letech 1991-1992 prvním prezidentem Soudcovské unie České republiky, od roku 1994 je čestným členem Soudcovské unie ČR. Působí též jako rozhodce a je zapsán v seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Oblasti působnosti:

obchodní právo (obchodní společnosti)

občanské právo (ochrana osobnosti)

Nabývání a prodeje společností a podniků, likvidace.

Správce konkursních a insolvenčních podstat.

Reference:

Zvyšování základního kapitálu Českých aerolinií

Likvidace SEVAC s.p.

konkursy BÁŇSKÉ STAVBY MOST aj.

Zastupování skupiny senátorů a poslanců před Ústavním soudem ve věci sp. zn. Pl. ÚS 5/06

 

JUDr. Petr Zima, advokát (pzima@svabzima.cz)

Oblasti působnosti:

akciové právo (akvizice, kapitálové operace)

ústavní právo, zastupování před Ústavním soudem

právo na ochranu osobnosti a na svobodu projevu

právo mezinárodní dopravy

právní věci s cizím prvkem

Reference:

Profilový případ ve věcech akciového práva viz: Rozsudek NS ČR ze dne 22. 7. 1998 sp. zn. 32 Cdo 587/98, k přeměně investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt před 1. 7. 1996 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - 1998/24 - publ. pod č. 175)

Zastupování před Ústavním soudem ve věci konfliktu práva na ochranu osobnosti na svobodu projevu a ve věci věkové diskriminace, jakož i v akcionářských věcech.

Zastupování v řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kohlhofer, Minarik v. Česká republika, Suda v. Česká republika a další.

 

Mgr. David Jonke, se ke dni 1. 1. 2018 osamostatnil a provozuje samostatnou kancelář na stejné adrese.

 

 

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz